IT Consulting & Training


บริการให้คำปรึกษาด้านไอที

NTi ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาฯ กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารงานหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology Sector (CT ระดับ 1 และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าร่วมเป็นวิทยากร ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับ "สถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy (ศูนย์ฝึกอบรม NECTEC)" บริษัทจึงมีความพร้อม และความมั่นใจในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งส่วนระบบเครือข่ายและระบบงานสารสนทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ที่มีความต้องการคำปรึกษาด้าน IT อย่างครบวงจร ได้แก่ การวิเคราะห์ออกแบบ การจัดทำโครงการ การปรับปรุงระบบหรือแก้ไขปัญหา การควบคุมโครงการ เป็นต้น

Customer reference