Events

rss

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ของเรา

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดอุทยาน เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00-12.00น.