Events

rss

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ของเรา

ทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดอุทยาน

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดอุทยาน เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00-12.00น.

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดอุทยาน เพื่อบูรณะ ยกหอสวดมนต์ที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ให้มีสภาพปกติ ประกอบกิจกรรมของคณะสงฆ์ และประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติกิจในพระศาสนา และปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และเป็นการอนุรักษ์ของเก่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ เพื่อความมั่นคงและบูชาคุณผู้มีอุปการะเป็นคุณสือบต่อไป

Showing 0 Comment


Comments are closed.