ระบบติดตามการทำงานและการใช้คอมพิวเตอร์

Track Employee Attendance and Computer Use System

ระบบติดตามการทำงานของพนักงานและการใช้คอมพิวเตอร์ จะทำการตรวจสอบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ตรวจสอบแอปพลิเคชั่นที่ใช้ จับภาพหน้าจอ และสามารถสร้างรายงาน (Report)ได้ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะสามารถตรวจสอบเพื่อแนะนำการทำงาน และตรวจสอบการทำกิจกรรมในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม